Điều khoản trả thưởng

ĐIỀU KHOẢN THAM GIA GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN TRÊN NỀN TẢNG SHARECV.VN

 

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1 Sharecv.vn nghĩa nền tảng kết nối doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với Cộng Tác Viên Tuyển Dụng  

1.2 Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) nghĩa là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đăng ký thành viên Cộng Tác Viên Tuyển Dụng nền tảng tuyển dụng của Sharecv.vn

1.3 Khách Hàng nghĩa là Doanh Nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Ứng Viên thông qua việc sử dụng nền tảng tuyển dụng của Sharecv.vn

1.4 Ứng viên nghĩa là người được Bạn (Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) giới thiệu cho Khách Hàng thông qua nền tảng tuyển dụng của Sharecv.vn

1.5 Dịch Vụ nghĩa là các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng tuyển dụng của Sharecv.vn

1.6 Phí Sử Dụng Nền Tảng là khoản phí mà Sharecv.vn nhận được từ Khách Hàng

1.7 Sự Kiện Bất Khả Kháng nghĩa là sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành

2. KHÁI QUÁT

2.1. Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đồng ý rằng Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Sharecv.vn tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“ Hợp Đồng”) giữa Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) và Sharecv.vn. Hợp Đồng áp dụng cho việc Bạn( Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sử dụng Dịch Vụ(như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp bởi Sharecv.vn . Nếu Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) cũng đồng ý với các cam kết mà Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đưa ra dưới đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào do hành vi vi phạm cam kết của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) theo Hợp Đồng này.

2.2. Sharecv.vn bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này hoặc các chính sách của Sharecv.vn liên quan đến Dịch Vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Sharecv.vn cho là phù hợp. Bất cứ khi nào Sharecv.vn thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó(được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này) hoặc khi Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) chấp nhận nếu Sharecv.vn yêu cầu Bạn (Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) xác nhận qua email các Điều khoản đã sửa đổi(chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý). Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng, việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là Bạn( Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đã xem xét chúng hay chưa sẽ đồng nghĩa với việc Bạn( Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đã chấp thuận và bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với những thay đổi theo Hợp Đồng này.

2.3. Nền tảng kết nối Sharecv.vn cung cấp thông tin và phương thức để Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) giới thiệu Ứng viên cho Khách Hàng, nhưng không và cũng không có ý định cung cấp các Dịch Vụ tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là người điều khiển các cá nhân hay tổ chức tuyển dụng.

2.4. Sharecv.vn là một nền tảng công nghệ không cung cấp cũng không tham gia vào dịch vụ tuyển dụng và Sharecv.vn không phải là nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng. Nền tảng Sharecv.vn được cung cấp nhằm tạo điều kiện cho Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) giới thiệu và kết nối Ứng viên với Khách Hàng. Vai trò của Sharecv.vn là kết nối Khách Hàng với Bạn (Cộng Tác Viên Tuyển Dụng). Sharecv.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động và/hoặc thiếu sót nào của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng), các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) chịu đối với những hành vi của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng). Bạn( Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của Sharecv.vn và các thông tin được cung cấp bởi Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) không được xem là được cung cấp bởi Sharecv.vn .

3. QUI TRÌNH HỢP TÁC

3.1 Các Cộng Tác Viên sàn lọc, tuyển chọn và giới thiệu các ứng viên phù hợp tương ứng các vị trí tuyển dụng được treo trên nền tảng tuyển dụng Sharecv.vn, và hệ thống chỉ chấp nhận khi thông tin ứng viên đó không trùng cơ sở dữ liệu của Sharecv.vn

3.2 Ứng viên được giới thiệu hợp lệ khi hệ thống nền tảng tuyển dụng Sharecv.vn nhận được sự xác nhận từ ứng viên được đề cử

3.3 Sharecv.vn sẽ cập nhật , thông báo về tiến trình tuyển dụng và cùng phối hợp với Cộng Tác Viên sắp xếp quá trình từ lịch trình phỏng vấn cho đến kết quả cuối cùng

3.4 Ứng viên nhận được thư mời làm việc, xác nhận đồng ý nhận việc và hoàn thành thời gian bảo hành, ứng viên được xem đã được giới thiệu thành công từ Cộng Tác Viên

3.5 Sharecv.vn sẽ thanh toán phí giới thiệu cho Cộng Tác Viên hàng tháng theo các Điều khoản và điều kiện của hợp tác này

4. ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG

4.1. 50% số tiền treo thưởng của khách hàng sẽ được thanh toán cho bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng)  sau khi Ứng Viên kết thúc thời hạn bảo hành theo qui định của khách hàng trong đó :

4.1.a. 15% số tiền treo thưởng của khách hàng sẽ được thanh toán cho bạn (Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sau khi Ứng Viên nhận việc từ ngày thứ 16 đến ngày thứ 30

4.1.b.35% số tiền treo thưởng của khách hàng sẽ được thanh toán cho bạn (Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sau khi Ứng Viên kết thúc thời hạn bảo hành theo qui định của khách hàng

Ghi chú : Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) chịu thuế TNCN theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành

4.2. Không có giới hạn về số lượng công việc mà Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) có thể giới thiệu Ứng viên của mình.

4.3. Để duy trì tiêu chuẩn chất lượng của Sharecv.vn, Sharecv.vn có quyền xem hồ sơ và từ chối tiếp nhận các hồ sơ không đạt yêu cầu. Khi từ chối, Sharecv.vn sẽ thông báo lý do, Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) có thể chỉnh sửa và cập nhật thông tin để tiếp tục giới thiệu Ứng viên

4.4.Trường hợp Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) giới thiệu ứng viên trên nền tảng sharecv, nhưng sharecv không liên hệ được với Công Tác Viên để sắp xếp phỏng vấn ứng viên được chọn, sharecv sẽ tiến hành tìm thông tin của ứng viên để liên hệ trực tiếp trong quá trình phỏng vấn đến khi hoàn tất tuyển dụng. Nếu ứng viên thành công nhận offer, sau 2 tháng thử việc, sharecv sẽ trích 10%/ Lương của ứng viên thành công chi thưởng cho Cộng Tác Viên.

5. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

5.1. Giá trị thanh toán: Theo tỷ lệ tiền thưởng căn cứ vào Điều kiện nhận thưởng quy định tại Mục 4. Ứng với mỗi điều kiện, tỷ lệ tiền thưởng mà Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) được nhận sẽ khác nhau

5.2. Thời hạn thanh toán: Sharecv.vn sẽ tổng hợp báo cáo thu nhập của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) và thanh toán vào ngày 5 ngày 15 và ngày 25 hàng tháng. Số tiền thanh toán sẽ là tổng những giao dịch thành công của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) từ ngày làm báo cáo trở về “ngày tổng hợp báo cáo” trước đó

5.3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào thông tin Tài khoản do Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) cung cấp. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) chịu trách nhiệm đối với khoản Phí thanh toán qua ngân hàng(nếu có phát sinh)

5.4. Các khiếu nại đối với khoản thanh toán được nhận phải được gửi đến Sharecv.vn bằng văn bản hoặc hộp thư hỗ trợ trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) nhận được báo cáo thu nhập

6. BẢO HÀNH

Sharecv.vn áp dụng gói bảo hành theo qui định của khách hàng trong từng tuyển dụng cụ thể trong thông báo đăng tuyển của khách hàng và tính từ ngày đầu tiên ứng viên bắt đầu đi làm cho khách hàng và Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) chỉ được nhận tiền thưởng khi ứng viên hết thời hạn bảo hành

7. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

7.1. Vì mục đích của Hợp đồng này, "Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin về Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng), bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, các thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, giới tính, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) mà Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đã cung cấp cho Sharecv.vn trong các mẫu đơn đăng ký thành viên, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Sharecv.vn tại từng thời điểm

7.2. Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) không cung cấp cho Sharecv.vn Thông tin Cá nhân của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) có thể không hoàn tất và Sharecv.vn sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) cho các Mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Sharecv.vn không thể cho phép Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sử dụng Dịch Vụ.

7.3. Sharecv.vn có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) cho việc kinh doanh và các hoạt động của Sharecv.vn, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây(“Mục đích”):

- Để thực hiện các nghĩa vụ của Sharecv.vn đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng);

- Để cung cấp cho Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) Dịch Vụ theo Các Điều khoản này;

- Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) theo Các Điều khoản này;

- Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Các Điều khoản này;

- Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Các Điều khoản này;

- Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo Các Điều khoản này;

- Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng)

- Để trao đổi với Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;

- Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;

- Để Sharecv.vn thực hiện các nghĩa vụ của Sharecv.vn theo pháp luật;

- Để gửi cho Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Sharecv.vn, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ của Sharecv.vn ;

- Để thông báo và mời Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Sharecv.vn, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức của Sharecv.vn ;

Nếu Bạn không đồng ý cho Sharecv.vn sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Sharecv.vn qua địa chỉ thư điện tử info@sharecv.vn

7.4. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin Cá nhân mà Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đã cung cấp cho Sharecv.vn, ví dụ, nếu Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) muốn hủy bỏ tài khoản của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) xin vui lòng cập nhật thông tin của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) trên hệ thống. Mọi sự thay đổi thông tin mà không cập nhật lên hệ thống dẫn đến phát sinh các vấn đề trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn vấn đề thanh toán tiền thưởng cho Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng), Sharecv.vn sẽ không chịu trách nhiệm

7.5 Sharecv.vn có quyền không chia sẻ thông tin về khách hàng ( Tên và địa chỉ khách hàng …) trong các trường hợp tuyển bảo mật

8. CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT

Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của Sharecv.vn, Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) cam đoan, bảo đảm và cam kết rằng:

8.1. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) cam đoan và bảo đảm rằng Bạn có đầy đủ quyền và thẩm quyền để ký kết Hợp Đồng này và việc Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, không và sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác mà Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) tham gia

8.2. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sở hữu Nội dung mà Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đăng lên hoặc thông qua Dịch Vụ hay nói cách khác, Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) được cấp quyền và giấy phép được quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch Vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác

8.3. Sharecv.vn có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch Vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của bất kỳ trang website sharecv.vn. Sharecv.vn có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới Website sharecv.vn và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ Sharecv.vn khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định

8.4. Sharecv.vn được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Sharecv.vn tin rằng Nội dung của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Sharecv.vn, gây thiệt hại đến thương hiệu Sharecv.vn

8.5. Tất cả các thông tin Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) cung cấp là đúng và chính xác và Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ có các mục đích hợp pháp

8.6. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm mục đích cố gắng làm gián đoạn hoặc gây tổn hại đến Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức thức nào

8.7. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sẽ không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc Tài khoản của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) và Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản người dùng của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác

8.8. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sẽ cung cấp cho chúng tôi các Thông Tin Cá Nhân hoặc bất kỳ tài liệu, sự cho phép, giấy phép hoặc phê duyệt nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để cung cấp Dịch Vụ. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sẽ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu của Dịch Vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp Đồng này. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) xác nhận rằng nếu các thông tin về Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) là không đúng, thiếu chính xác, chưa cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Sharecv.vn có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, chấm dứt Hợp Đồng này và việc sử dụng Dịch Vụ của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) bất cứ lúc nào bằng một thông báo được gửi qua Nền tảng hoặc email đã đăng ký

8.9. Khi sử dụng Dịch Vụ, Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng cho Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) trong quá trình sử dụng Dịch Vụ

8.10. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đồng ý nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn bộ tổn thất hoặc thiệt hại do việc Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) vi phạm Hợp Đồng này mà không phải do lỗi của Sharecv.vn và khi Sharecv.vn là bên thứ ba ngay tình, không biết và không buộc phải biết rằng, trước khi sử dụng Dịch Vụ, Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đã bị ràng buộc trong bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ bên thứ ba nào.

8.11 Nếu Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đang làm việc cho các công ty Headhunting, Cộng Tác Viên Tuyển dụng đảm bảo rằng đang tuân thủ các qui định bảo mật về công ty mình đang làm việc và sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi khiếu kiện liên quan đến thông tin ứng viên mà Cộng Tác Viên Tuyển dụng giới thiệu trên nền tảng tuyển dụng Sharecv.vn

8.12. Tuân thủ tuyệt đối chính sách của Sharecv.vn trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

8.13. Chịu các chế tài khi vi phạm Hợp Đồng theo quy định tại Hợp Đồng này.

9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

9.1. Chỉ Sharecv.vn mới được quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến Dịch Vụ và bất cứ đề nghị, ý tưởng, yêu cầu nâng cấp, thông tin phản hồi, khuyến nghị hoặc các thông tin nào khác do Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến Dịch Vụ. Điều Khoản Sử Dụng này không tạo nên một thỏa thuận mua bán và không chuyển cho Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) bất kỳ quyền sở hữu nào đối với hoặc liên quan đến Dịch Vụ. Tên công ty, logo, Dịch Vụ, Phần Mềm và/hoặc Ứng Dụng là các nhãn hiệu của Sharecv.vn và không được trao quyền hay giấy phép nào để sử dụng chúng

9.2. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Sharecv.vn, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Sharecv.vn được tiết lộ cho Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) hoặc đã được Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Sharecv.vn hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết Hợp Đồng này. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đảm bảo thêm rằng Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) chỉ sử dụng thông tin bí mật đó để sử dụng Dịch Vụ và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Sharecv.vn

9.3. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) không được phép đăng bài hiển thị logo, tên của Khách Hàng trên các kênh truyền thông khi chưa có sự cho phép của Sharecv.vn

9.4. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong trường hợp Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã thuộc sở hữu của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) vào thời điểm tiếp nhận thông tin;

- Là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng);

- Đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc

- Phải tiết lộ theo quy định pháp luật

10. VAI TRÒ CỦA SHARECV.VN TRONG QUÁ TRÌNH DỊCH VỤ

10.1. Sharecv.vn, trong quyền hạn của mình sẽ theo dõi và hỗ trợ hợp lý trong suốt quá trình tuyển dụng của các Ứng viên và bảo mật thông tin tuyệt đối cho các bên

10.2. Sharecv.vn sẽ không tham gia vào quá trình lựa chọn cũng như không thiên vị bất kì chuyên viên tuyển dụng hoặc Khách Hàng nào. Sharecv.vn cũng sẽ không tham gia vào nền tảng để cạnh tranh với Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng).

10.3. Sharecv.vn chỉ là bên cung cấp nền tảng cho Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) và Khách Hàng kết nối với nhau, đối với mỗi trường hợp Khách Hàng tuyển thành công Ứng viên thông qua nền tảng, Sharecv.vn sẽ thu Phí Sử Dụng Nền Tảng theo quy định tại Hợp Đồng này và các Hợp Đồng có liên quan khác

11. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

11.1. Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên Nền tảng giữa Khách Hàng và Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sẽ do hai bên phải tự giải quyết với nhau

11.2. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) và Sharecv.vn sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết

11.3. Sharecv.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp liên quan đến việc Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) chưa xoá thông tin liên hệ của Ứng viên trong hồ sơ đăng tải lên hệ thống Sharecv.vn

12. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

12.1. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng theo Hợp Đồng này, Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) miễn trừ Sharecv.vn khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn (trách nhiệm hoàn trả các khoản phí mà Sharecv.vn nhận được từ thông tin Ứng viên mà Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đăng tải lên Nền tảng, bồi thường thiệt hại cho bất kỳ bên nào,..) do Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) vi phạm các Điều khoản của Hợp Đồng này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng), Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) sẽ là người chịu trách nhiệm chính, Sharecv.vn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng)

12.2. Sharecv.vn không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) và Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) rõ ràng từ bỏ và giải phóng Sharecv.vn khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng)

12.3Sharecv.vn sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến Dịch Vụ. Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) rõ ràng từ bỏ và giải phóng Sharecv.vn khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) với bất kỳ bên thứ ba nào

13. CHẾ TÀI KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trường hợp Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) vi phạm bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại Hợp Đồng này mà không do Sự Kiện Bất Khả Kháng và không do lỗi của Sharecv.vn, Sharecv.vn có quyền thực hiện các hành động sau:

13.1. Xóa bỏ Tài khoản của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) trên nền tảng tuyển dụng của Sharecv.vn

13.2. Xỏa bỏ các thông tin Ứng viên mà Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) đã giới thiệu thông qua nền tảng tuyển dụng của Sharecv.vn

13.3. Yêu cầu Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) hoàn trả tất cả các khoản phí đã nhận được từ Sharecv.vn mà Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) có được thông qua hành vi vi phạm của mình.

13.4. Yêu cầu Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 (ba) lần số tiền quy định tại Mục 13.3

14. CHẤM DỨT

Không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này, Hợp Đồng sẽ chấm dứt khi mối quan hệ của Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) với Sharecv.vn với tư cách là thương nhân trên hệ thống của Sharecv.vn bị chấm dứt. Việc chấm dứt này không giải phóng một trong hai bên khỏi các trách nhiệm pháp lý đã phát sinh cho bên đó tại thời điểm chấm dứt hoặc phát sinh trong giai đoạn trước thời điểm chấm dứt và cũng không ngăn cản một bên theo đuổi bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo luật pháp hoặc luật công bằng đối với hành vi vi phạm Hợp Đồng này.

15. TÍNH RIÊNG BIỆT

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản còn lại nào trong Hợp Đồng.

16. TÍNH TOÀN BỘ

Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn(Cộng Tác Viên Tuyển Dụng) và Sharecv.vn và thay thế mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận hoặc thỏa thuận nào trước đó

QUY TẮC GIỚI THIỆU & ỨNG XỬ DÀNH CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU TRÊN HỆ THỐNG SHARECV.VN

Nhằm đảm bảo chất lượng Dịch Vụ cung cấp đến Khách Hàng một cách chuyên nghiệp nhất, Sharecv.vn khuyến nghị một số tiêu chuẩn về việc giới thiệu Ứng viên qua nền tảng kết nối sharecv.vn

GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN

1. Thông tin người giới thiệu

Tạo tài khoản Cộng Tác Viên Tuyển Dụng trên hệ thống của Sharecv.vn Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác

2. Giới thiệu Ứng viên

Để đảm bảo quyền lợi cho Cộng Tác Viên Tuyển Dụng, mọi thông tin trao đổi giữa Cộng Tác Viên Tuyển Dụng với Khách hàng bắt buộc phải thông qua hệ thống của Sharecv.vn.  Trong trường hợp có tranh chấp, Sharecv.vn sẽ dựa trên các thông tin được ghi nhận trên hệ thống để bảo vệ quyền lợi cho Cộng Tác Viên Tuyển Dụng .

Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về vị trí tuyển dụng cho Ứng viên.Chỉ giới thiệu Ứng viên đang có nhu cầu tìm việc.Cung cấp thông tin của Ứng viên đầy đủ và chính xác.Cung cấp lời giới thiệu cụ thể và khách quan về Ứng viên, nêu rõ ít nhất 3 lý do tại sao Ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng.Đảm bảo Ứng viên xác nhận lời giới thiệu trong vòng 48 tiếng kể từ lúc giới thiệu. Chủ động hỗ trợ nếu Khách hàng có câu hỏi về kinh nghiệm và kỹ năng của Ứng viên.Chủ động hỗ trợ nếu Ứng viên có câu hỏi về vị trí tuyển dụng.Cập nhật và thông báo kịp thời cho Sharecv.vn những thay đổi từ Ứng viên.Cập nhật và thông báo kịp thời cho Ứng viên những thay đổi về vị trí tuyển dụng.

3. Giới thiệu thành công

Xác nhận với Ứng viên thời gian đi làm chính thức và ký kết hợp đồng.Cập nhật và thông báo kịp thời cho Sharecv.vn những thay đổi từ Ứng viên

QUY TẮC ỨNG XỬ

Khi tham gia hệ thống của Sharecv.vn, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho Cộng Tác Viên Tuyển Dụng . Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp hiểu nhầm hoặc bất khả kháng dẫn đến những tranh cãi không đem lại lợi ích cho Cộng Tác Viên Tuyển Dụng và Sharecv.vn. Khi có vấn đề không hài lòng, thành viên tham gia hệ thống vui lòng giữ bình tĩnh, không sử dụng từ ngữ kích động, đe dọa Ứng viên, khách hàng, hay đại diện của Sharecv.vn , và không phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Đây là các điều khoản bắt buộc chung, việc không tuân thủ các quy tắc giới thiệu và ứng xử trong bất kỳ thời điểm nào sẽ dẫn đến việc tài khoản của Cộng Tác Viên Tuyển Dụng bị vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Sharecv.vn mong muốn nhận được sự hỗ trợ và tin tưởng của các thành viên, do đó , nếu không hài lòng, các Cộng Tác Viên Tuyển Dụng vui lòng góp ý, phản hồi trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc các thành viên quản lý của Sharecv.vn.

Email: info@sharecv.vn – Hotline: 0888818006

Trân trọng !