Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ/TERMS & CONDITIONS

1. ĐỊNH NGHĨA/DEFINITION

1.1. Khách Hàng là Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng Ứng viên thông qua việc sử dụng nền tảng tuyển dụng Sharecv.vn

Client means the Company has a need to recruit Candidates through the use of Sharecv.vn recruiting platform.

1.2. Sharecv.vn là Nền tảng tuyển dụng kết nối doanh nghiệp tuyển dụng với cộng tác viên 

Sharecv.vn means Sharecv.vn’s  4.0 recruiting platform conneting Client with freelancer

1.3. Ứng viên nghĩa là người được chuyên viên tuyển dụng giới thiệu cho Khách Hàng thông qua nền tảng tuyển dụng của Sharecv.vn

Candidate means the person referred by recruitment specialist to Client through Sharecv.vn's recruitment platform .

1.4. Dịch Vụ nghĩa là các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng tuyển dụng của Sharecv.vn

Services means the services provided on Sharecv.vn's recruiting platform.

1.5. Phí Sử Dụng Nền Tảng là khoản phí mà Sharecv.vn nhận được từ Khách Hàng.

Platform Usage Fee means the fee that Sharecv.vn receives from Client.

2. KHÁI QUÁT/GENERAL

2.1. Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản này. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản. Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách của Sharecv.vn tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“ Hợp Đồng”) giữa Khách Hàng và Sharecv.vn. Hợp Đồng áp dụng cho việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ được cung cấp bởi Sharecv.vn Nếu Khách Hàng không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Khách Hàng cũng đồng ý với các cam kết mà Khách Hàng đưa ra trong Hợp Đồng này và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bên nào do hành vi vi phạm cam kết của Khách Hàng theo Hợp Đồng này.

Important - please read these terms carefully. By using the Service, Client agrees that Client has read, understood, accepted and agreed to the terms. These Terms of Use and Sharecv.vn’s policies constitute a legally binding agreement (“Agreement”) between Client and Sharecv.vn. The Agreement applies to Client when using the Services provided by Sharecv.vn. If Client does not agree to the Terms of Use, please do not use or continue using the Application or Service. Client also agrees to the commitments made by the Client in this Agreement and is fully responsible to any party for violating Client's commitments under this Agreement.

2.2. Sharecv.vn bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này hoặc các chính sách của Sharecv.vn liên quan đến Dịch Vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Sharecv.vn cho là phù hợp. Bất cứ khi nào Sharecv.vn thay đổi các Điều khoản này, các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Sharecv.vn đăng các Điều khoản đã sửa đổi đó (được chỉ định bằng cách sửa đổi ngày ở đầu Điều khoản này) hoặc khi Khách Hàng chấp nhận nếu Sharecv.vn yêu cầu Khách Hàng xác nhận qua email các Điều khoản đã sửa đổi (chẳng hạn như nút xác nhận hoặc đồng ý). Khách Hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng, việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là Khách Hàng đã xem xét chúng hay chưa sẽ đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã chấp thuận và bị ràng buộc về mặt pháp lý đối với những thay đổi theo Hợp Đồng này.

Sharecv.vn reserves the right to amend, change or modify the terms and conditions of this Agreement or Sharecv.vn’s policies relating to the Service at any time deemed to be suitable by Sharecv.vn. Whenever Sharecv.vn changes these Terms, the changes will take effect immediately after Sharecv.vn posts the revised Terms (specified by amending the date at the beginning of these Terms) or when Client accepts if Sharecv.vn asks Client to confirm by email about the revised Terms (such as the confirmation or agreement button). Client is responsible for regularly checking the Terms of Use, the use of the Service after any changes, regardless of whether Client has reviewed them or not, that means Client has accepted upon and legally bound to changes under this Agreement.

2.3. Sharecv.vn là nền tảng công nghệ cung cấp thông tin và phương thức để các chuyên viên tuyển dụng giới thiệu ứng viên cho Khách Hàng, nhưng không và cũng không có ý định cung cấp các dịch Vụ tuyển dụng dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là người điều khiển các cá nhân hay tổ chức tuyển dụng.

Sharecv.vn's recruitment platform provides information and methods for recruitment specialists to introduce Candidates for Client, neither does nor intend to provide recruiting services in any form as a controller of recruiting individuals or organizations.

2.4. Sharecv.vn là một nền tảng công nghệ không cung cấp cũng không tham gia vào dịch vụ tuyển dụng và Sharecv.vn không phải là nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng. nền tảng Sharecv.vn được cung cấp nhằm tạo điều kiện cho chuyên viên tuyển dụng giới thiệu và kết nối ứng viên với khách hàng. vai trò của Sharecv.vn là kết nối khách hàng với chuyên viên tuyển dụng. Sharecv.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động và/hoặc thiếu sót nào của khách hàng, các trách nhiệm pháp lý liên quan đến dịch vụ phải do khách hàng chịu đối với những hành vi của khách hàng. khách hàng không phải là đại lý, người lao động hay nhân viên của Sharecv.vn và các thông tin được cung cấp bởi khách hàng không được xem là được cung cấp bởi recruitery.

Sharecv.vn is a recruiting platform that neither provides nor participates in recruitment services and Sharecv.vn is not a recruitment service provider. Sharecv.vn platform is provided to facilitate recruitment specialists to recommend and connect candidates with clients. the role of Sharecv.vn is to connect clients with recruitment specialists. Sharecv.vn will not be responsible for any actions and/or omissions of client, the liability related to the service must be borne by client for client's behavior. client is not the agent, employee of Sharecv.vn and the information provided by client is not considered provided by Sharecv.vn .

3. PHẠM VI DỊCH VỤ/SCOPE OF SERVICE

Khách Hàng đồng ý sử dụng Dịch Vụ của Sharecv.vn để tìm và tuyển Ứng viên. Sharecv.vn đồng ý sẽ thực hiện việc tư vấn, hỗ trợ Khách Hàng kết nối với và nhận hồ sơ từ các chuyên viên tuyển dụng.

Client agrees to use Services of Sharecv.vn to find and recruit Candidates. Sharecv.vn agrees to consult and support Client to connect with and receive resumes from recruitment specialists.

4. QUY TẮC ỨNG XỬ/ YOUR CONDUCT

Khi đồng ý với các Điều khoản này, Khách hàng đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ, Khách hàng sẽ tuân theo các quy tắc sau:

By agreeing to these Terms, you’re agreeing that, when using the Services, you will follow these rules:

Không làm gì bất hợp pháp.

Don’t do anything illegal.

Không hiển thị công khai hoặc sử dụng Dịch vụ để chia sẻ nội dung hoặc tài liệu không phù hợp (ví dụ: ảnh khỏa thân, khiêu dâm, ngôn từ xúc phạm, hình ảnh bạo lực hoặc hoạt động tội phạm) hoặc Nội dung hay tài liệu không tuân thủ luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Don’t publicly display or use the Services to share inappropriate content or material (involving, for example, nudity, bestiality, pornography, offensive language, graphic violence, or criminal activity) or Content or material that does not comply with local laws or regulations

Không tham gia vào hoạt động gian lận, sai trái hoặc sai lầm hoặc phỉ báng hay bôi nhọ.

Don’t engage in activity that is fraudulent, false or misleading or defamatory activity.

Không phá hủy bất kỳ hạn chế nào về quyền truy cập hoặc khả năng cung cấp Dịch vụ.

Don’t circumvent any restrictions on access to or availability of the Services.

Không tham gia vào hoạt động gây nguy hại cho Khách hàng, Dịch vụ hoặc người khác (ví dụ: đăng nội dung khủng bố hoặc nội dung theo chủ nghĩa cực đoan bạo lực, phát ngôn có tính chất thù ghét hoặc ủng hộ bạo lực với người khác).

Don’t engage in activity that is harmful to you, the Services or others (e.g., transmitting viruses, stalking, posting terrorist or violent extremist content, communicating hate speech, or advocating violence against others).

Không vi phạm quyền của người khác

Don’t infringe upon the rights of others

Không tham gia vào hoạt động vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền bảo vệ dữ liệu của người khác.

Don’t engage in activity that violates the privacy of others.

Không giúp người khác vi phạm các quy tắc này.

Don’t help others break these rules.

Thực thi. Nếu Khách hàng vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng hoặc chúng tôi có thể đóng tài khoản Sharecv.vn của Khách hàng theo quyết định của riêng mình. Chúng tôi cũng có thể chặn việc gửi liên lạc (như email, chia sẻ tệp hoặc tin nhắn tức thời) đến hoặc từ Dịch vụ như là một phần nỗ lực thực thi các Điều khoản này hoặc chúng tôi có thể xóa hay từ chối xuất bản Nội dung của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào. Khi điều tra các vi phạm cáo buộc về các Điều khoản này, Sharecv.vn giữ quyền xem xét Nội dung của Khách hàng để giải quyết vấn đề và Khách hàng ủy quyền cho việc xem xét đó ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi không thể giám sát toàn bộ Dịch vụ và không cố gắng làm như vậy.

Enforcement. If you violate these Terms, we may stop providing Services to you or we may close your Sharecv.vn account. We may also block delivery of a communication (like email, file sharing or instant message) to or from the Services in an effort to enforce these Terms or we may remove or refuse to publish Your Content for any reason. When investigating alleged violations of these Terms, Sharecv.vn reserves the right to review Your Content in order to resolve the issue. However, we cannot monitor the entire Services and make no attempt to do so.

5. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ/TERMS OF SERVICE

5.1. Xác thực yêu cầu tuyển dụng/ Confirm job order

Khách Hàng đăng yêu cầu tuyển dụng và Sharecv.vn sẽ làm việc với Khách Hàng để tạo bản mô tả công việc chi tiết và hồ sơ ứng cử viên lý tưởng mà Khách Hàng đang tìm kiếm. Khách Hàng sẽ phải cung cấp cho Sharecv.vn một số thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng :

Client submits hiring request and Sharecv.vn will work with Client to create a detailed job description and an ideal Candidates profile that Client is looking for. Client will provide Sharecv.vn with the following information concerning the position:

Tổng quan chung về công ty

The overview of client’s business

Bảng mô tả công việc và yêu cầu tuyển dụng

The detailed job specification and job order

Mức thu nhập của Ứng viên gồm lương và các chế độ đãi ngộ khác

The remuneration (thù lao) which includes cash and non cash benefit

5.2. Thông báo từ Khách Hàng//Notification from Client

Khách Hàng có trách nhiệm thông báo cho Sharecv.vn  ngay lập tức khi:

Client is responsible for notifying Sharecv.vn immediately when:

Trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày Ứng viên chấp nhận hoặc không chấp nhận lời mời làm việc từ Khách Hàng

Within 24 (twenty-four) hours from the date the Candidates accepts or does not accept the job offer from Client;

Trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ ngày Ứng viên bắt đầu làm việc hoặc không làm việc cho Khách Hàng.

Within 48 (forty-eight) hours from the date the Candidates starts working or is not working for Client.

5.3. Chấp thuận/Acceptance

Việc Khách Hàng phỏng vấn các Ứng viên do chuyên viên tuyển dụng giới thiệu được coi là Khách Hàng đã chấp thuận các điều khoản của Sharecv.vn . Khách Hàng chịu trách nhiệm, nhưng không giới hạn, chi trả cho Sharecv.vn khoản Phí Sử Dụng Nền Tảng theo Hợp Đồng này.

That Client confirms an interview with Candidatess recommended by recruiment specialists is considered as Client accepted the terms of Sharecv.vn. Client is responsible, but not limited to, for payment of Platform Usage Fee specified in this Agreement.

5.4. Xác nhận thông tin/ Confirmation

Khách Hàng có trách nhiệm thông báo lại về việc trùng Ứng viên cho Sharecv.vn  trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thông tin về Ứng viên được giới thiệu thông qua Sharecv.vn . Trường hợp Khách Hàng không thông báo cho Sharecv.vn đúng khung thời hạn và Ứng viên đó sau này được đề nghị vào làm việc trong công ty của Khách Hàng trong vòng 12 tháng kể từ ngày Sharecv.vn giới thiệu Ứng viên, Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ Phí Sử Dụng Nền Tảng.

Client is responsible for notifying Sharecv.vn about the duplication of candidates within 24 hours of receiving information about the Candidates introduced through Sharecv.vn. If Client fails to notify Sharecv.vn within the time frame and the applicant is later offered to work in the company of Client within 12 months since Sharecv.vn introduces the Candidates, Client will be responsible for full payment of Platform Usage Fee.

5.5. Tuyển dụng không thông báo/ Recruitment without notify

Trường hợp Khách Hàng liên lạc trực tiếp hoặc tiến hành phỏng vấn Ứng viên được giới thiệu thông qua Sharecv.vn nhưng không thông báo với Sharecv.vn trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ thì được hiểu rằng Khách Hàng chấp thuận với các điều khoản của Hợp Đồng này. Sharecv.vn có quyền áp dụng Phí Sử Dụng Nền Tảng và một khoản phạt tương ứng gấp 03 (ba) lần Phí Sử Dụng Nền Tảng trong trường hợp Ứng viên đó được Khách Hàng, hoặc công ty con hoặc các công ty liên kết mà Khách Hàng cho rằng Ứng viên đó đáp ứng điều kiện làm việc, và có thư đề nghị Ứng viên làm việc. Điều khoản này được áp dụng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ khi Ứng viên đó được giới thiệu cho Khách Hàng thông qua Sharecv.vn .

If Client directly contacts or interviews the Candidates introduced through Sharecv.vn but does not inform Sharecv.vn within 24 hours, it is understood that Client agrees with the terms of this Agreement. Recruitery has the right to apply Platform Usage Fee and a fine of 3 times of the Platform Usage Fee in case the applicant is approved by Client, or his subsidiary or an affiliated company, that the Candidates satisfies working conditions and requirements, and is offered a letter of recommendation. This clause is applicable within 12 (twelve) months from the date of Sharecv.vn introducing the applicant to Client.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ/LIMITATION OF LIABILITY

6.1. Trong bất kỳ trường hợp nào, Sharecv.vn, hoặc các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê, các đại lý, các cộng tác viên hoặc những người cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về mọi quyết định đã ra hoặc hành động mà Khách Hàng thực hiện vì tin vào nội dung chứa trên nền tảng tuyển dụng Sharecv.vn .

In any case, Sharecv.vn, or directors, employees, agents, collaborators or licensors are not liable to Client or any other third party regarding any decisions made or actions taken by Client for believing in content contained on Sharecv.vn recruiting platforms.

6.2. Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rõ ràng rằng, Sharecv.vn  không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. Nếu Khách Hàng không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của Hợp Đồng này, thì biện pháp duy nhất của Khách Hàng là không sử dụng nền tảng tuyển dụng của Sharecv.vn nữa.

Client agrees and expressly acknowledges that Sharecv.vn is not liable for any defamatory, offensive, dishonest or other illegal acts of any user. If Client does not satisfy with any content of this Agreement, Client's sole remedy is to stop using Sharecv.vn’s recruiting platform.

6.3. Sharecv.vn không và sẽ không tiếp cận hoặc giám sát sự phù hợp, tính pháp lý, khả năng, hoạt động của bất kỳ bên nào với Khách Hàng và Khách Hàng rõ ràng từ bỏ và giải phóng Sharecv.vnkhỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc bằng cách khác liên quan đến bên thứ ba và Khách Hàng.

Sharecv.vn does not and will not approach or monitor the suitability, legality, ability, or performance of any party with Client, and Client expressly waives and releases Sharecv.vn from all liabilities claims or damages arising from or otherwise involving third parties and Client.

6.4. Sharecv.vn sẽ không là một bên trong tranh chấp hoặc đàm phán tranh chấp giữa Khách Hàng và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi của mình liên quan đến Dịch Vụ. Khách Hàng rõ ràng từ bỏ và giải phóng Sharecv.vn khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hoạt động tố tụng hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến bất kỳ quan hệ giữa Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

Sharecv.vn will not be a party to a dispute or negotiate a dispute between Client and any other third party. Client is solely responsible for its own conduct in connection with the Service. Client expressly disclaims and releases Sharecv.vn from all liabilities, claims, legal proceedings or damages arising from the use of the Service in connection with any relationship between Client and any third party.

6.5. Khách Hàng đồng ý và xác nhận rằng, bằng việc đồng ý với Hợp Đồng này, Khách Hàng miễn trừ Sharecv.vn khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào bao gồm nhưng không giới hạn (trách nhiệm hoàn trả các khoản phí mà Sharecv.vn nhận được từ thông tin mà Khách Hàng yêu cầu Sharecv.vn đăng tải lên hệ thống...) do Khách Hàng vi phạm các Điều khoản của Hợp Đồng này. Như vậy, đối với mọi yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào do hành vi vi phạm của Khách Hàng, Khách Hàng sẽ là người chịu trách nhiệm chính, Sharecv.vn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm của Khách Hàng.

Client agrees and acknowledges that, by agreeing to this Agreement, the Client waives Sharecv.vn from any obligations including but not limited to (responsibility for reimbursing the fees Sharecv.vn receives from information that Client requires Sharecv.vn to post to the system ...) because Client violates the Terms of this Agreement. Thus, for any request from any third party due to Client's breach, Client will be the main responsible, Sharecv.vn is not responsible for any breach of Client.

7. TUÂN THỦ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM/COMPLIANCE AND HANDLING OF BREACH

7.1. Khách Hàng cam kết tuân thủ đúng các quy định của Hợp Đồng này và các Hợp Đồng khác, văn bản có liên quan đã được Các Bên ký kết nhằm điều chỉnh quan hệ này. Đồng thời, việc tuân thủ đó là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch Vụ.

Client undertakes to comply with the provisions of this Agreement and the other Agreement, all related documents that have been signed by the Parties to regulate this relationship. In additon, such compliance is a condition precedent for using the Services.

7.2. Trường hợp Khách Hàng vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Hợp Đồng, Sharecv.vn có quyền:

In case Client violates any of the provisions of the Agreement, Sharecv.vn has the right to:

Gỡ bỏ mọi tin tuyển dụng của Khách Hàng

Remove all job postings of Client

Buộc Khách Hàng chịu một khoản phạt vi phạm tương ứng gấp 03 lần số Phí Sử Dụng Nền Tảng

Request Client to bear a penalty equal to three times of the Platform Usage Fee

Tạm dừng và/hoặc chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ mà không phải hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã nhận từ Khách hàng

Suspend and/or terminate of the provision of the Services without refunding any money received from Client

Buộc Khách Hàng bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của Khách Hàng

Request Client to compensate for any loss or damage arising from Client's breach

8. BẢO HÀNH / WARRANTY

Điều kiện bảo hành – Sharecv.vn áp dụng gói bảo hành. Gói này áp dụng trong trường hợp hợp đồng lao động giữa Khách hàng hoặc đối tác của Khách hàng và ứng viên được tuyển dụng bị chấm dứt trước thời hạn nhưng trong thời gian Bảo hành vì bất kỳ lý do nào ngoại trừ trường hợp việc chấm dứt đó phát sinh do dư thừa nhân lực (thay đổi cơ cấu tổ chức, giải tán phòng ban, doanh nghiệp ngừng hoạt động).

Warranty Conditions - Sharecv.vn applies a warranty package. This Plan applies where the employment contract between Client or Client’s Partner and the Recruited Candidate is terminated ahead of time but during the Warranty Period for any reason except where such termination arises due to residual Human resources (organizational structure change, departmental disbandment, business discontinued).

Trong trường hợp này, với điều kiện là Khách hàng đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ giới thiệu, Sharecv.vn sẽ hoàn trả:

In this case, as long as Client has paid full and on time the service fee, Sharecv.vn will refund:

·                     80% số tiền mà Khách hàng đã thanh toán nếu ứng viên nghỉ trong 15 ngày đầu làm việc

             80% of the amount paid by Client if the applicant leaves within the first 15 working days.

·                     50% số tiền mà Khách hàng đã thanh toán nếu ứng viên nghỉ từ ngày 16 đến ngày 30.

              50% of the amount paid by Client if the applicant leaves the period from 16th to 30th.

·                     30% số tiền mà Khách hàng đã thanh toán nếu ứng viên nghỉ từ ngày 31 đến hết thời hạn bảo hành .

              30% of the amount paid by Client if the applicant is off from 31st to finish warranty .

Trong trường hợp Khách hàng có xuất hoá đơn hoàn tiền, số tiền hoàn lại sẽ bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT) và phí chuyển khoản ngân hàng. Trong trường hợp Khách hàng không xuất hoá đơn hoàn tiền, số tiền hoàn lại sẽ không bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT) và phí chuyển khoản ngân hàng.

In the event that Client issues the invoice, the refund will include 10% VAT and bank transfer fee. In the event that Client does not issue the invoice, the refund will not include 10% VAT and bank transfer fee.

GrabTalent có tối đa 30 ngày để điều tra về vụ việc kể từ ngày GrabTalent nhận được thông báo qua email từ Khách hàng về việc hợp đồng lao động giữa Khách hàng hoặc đối tác của khách hàng và ứng viên bị chấm dứt trước thời hạn. Sau khi đã xác định được nguyên nhân đến từ lỗi của ứng viên, việc hoàn lại tiền cho Khách hàng nói trên sẽ được GrabTalent thực hiện trong vòng tối đa 30 ngày Khách hàng có thể lựa chọn phương thức hoàn lại là hoàn dưới dạng tín dụng hoặc tiền mặt.

GrabTalent has a maximum of 30 days to investigate the case since the GrabTalent received an email notification from Client that the employment contract between Client or Client’s partner and the applicant was terminated ahead of time. Once the cause of the fault has been identified, the refund will be made to Client within a maximum of 30 days. Client can choose the refund method in the form of credit or cash.

9. BỒI THƯỜNG/COMPENSATION

Khách Hàng đồng ý trả tiền và miễn cho Sharecv.vn, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý của Sharecv.vn  khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Hợp Đồng này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc Khách Hàng sử dụng hay truy cập Sharecv.vn .

Client agrees to pay and waive Sharecv.vn , directors, employees and agents from liability, litigation and costs, including reasonable attorneys' fees, arising out of breach of this Agreement, from any other policy, from Client's use or access to Sharecv.vn .

10. CẬP NHẬT CHO DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM VÀ THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY/ UPDATES TO THE SERVICES OR SOFTWARE, AND CHANGES TO THESE TERMS.

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào và chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng khi chúng tôi thực hiện điều đó. Sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các điều khoản mới. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản mới, Khách hàng phải dừng sử dụng Dịch vụ.

We may change these Terms at any time, and we’ll tell you when we do. Using the Services after the changes become effective means you agree to the new terms. If you do not agree to the new terms, you must stop using the Services, close your GrabTalent account.

Đôi khi, Khách hàng cần phải cập nhật phần mềm để có thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản phần mềm của Khách hàng và tải xuống bản cập nhật phần mềm hoặc thay đổi về cấu hình. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Khách hàng cập nhật phần mềm để tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Những cập nhật đó đều tuân theo các Điều khoản này trừ khi có điều khoản khác đi kèm với cập nhật; trong trường hợp đó, các điều khoản đi kèm sẽ được áp dụng. GrabTalent không có nghĩa vụ phải đưa ra bất cứ cập nhật nào và không bảo đảm rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ phiên bản hệ thống mà Khách hàng đã mua hoặc cấp phép cho phần mềm, ứng dụng, nội dung hoặc các sản phẩm khác. Các cập nhật đó có thể không tương thích với phần mềm hoặc dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp. Khách hàng có thể thu hồi chấp thuận nhận cập nhật phần mềm trong tương lai vào bất kỳ lúc nào bằng cách gỡ cài đặt phần mềm.

Sometimes you will need software updates to keep using the Services. We may automatically check your version of the software and download software updates or configuration changes. You may also be required to update the software to continue using the Services. Such updates are subject to these Terms unless other terms accompany the updates, in which case, those other terms apply. GrabTalent isn't obligated to make any updates available and doesn't guarantee that we will support the version of the system for which you purchased or licensed the software, apps, content or other products. Such updates may not be compatible with software or services provided by third parties. You may withdraw your consent to future software updates at any time by uninstalling the software.

Ngoài ra, đôi khi chúng tôi có thể cần xóa bỏ hoặc thay đổi các tính năng hoặc chức năng của Dịch vụ hoặc dừng cung cấp một Dịch vụ hay truy cập toàn bộ các Ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba. Ngoại trừ phạm vi được luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bản tải xuống lại hay bản thay thế cho bất kỳ tài liệu hay các ứng dụng đã mua trước đó. Chúng tôi có thể tung ra các Dịch vụ hoặc các tính năng của dịch vụ ở dạng phiên bản beta hoặc bản xem trước, chúng có thể hoạt động không đúng cách hoặc không theo đúng như cách mà bản chính thức có thể hoạt động.

Additionally, there may be times when we need to remove or change features or functionality of the Service or stop providing a Service. Except to the extent required by applicable law, we have no obligation to provide a re-download or replacement of any material, or documents previously exchanged. We may release the Services or their features in a preview or beta version, which may not work correctly or in the same way the final version may work.

11. BẢO MẬT/CONFIDENTIALITY

11.1 Quyền bảo mật của Khách hàng. Quyền riêng tư của Khách hàng là điều quan trọng với chúng tôi. Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích về dữ liệu mà Sharecv.vn xử lý, cách Sharecv.vn xử lý dữ liệu và mục đích của việc đó.

Your privacy is important to us. This privacy statement explains the personal data that Sharecv.vn processes, how Sharecv.vn treats data, and the purpose of that.

Vui lòng đọc thông tin chi tiết dành riêng cho doanh nghiệp trong điều khoản về quyền riêng tư này để được cung cấp thêm thông tin có liên quan. Điều khoản này áp dụng cho các tương tác mà Sharecv.vn có với Khách hàng và các sản phẩm của Sharecv.vn được liệt kê bên dưới, cũng như các sản phẩm khác của Sharecv.vn hiển thị điều khoản này.

Please read the details specific to businesses in this privacy statement for additional relevant information. This provision applies to the interactions that Sharecv.vn has with you and the Sharecv.vn products listed below, as well as other Sharecv.vn products that display this provision.

11.2 Dữ liệu mà chúng tôi thu thập/ Data we collect

Khi khách hàng dùng thử, mua, sử dụng hoặc đăng ký Sản phẩm dịch vụ dành cho Doanh nghiệp hoặc yêu cầu hỗ trợ với các sản phẩm dịch vụ này, Sharecv.vn sẽ thu thập dữ liệu để cung cấp dịch vụ đó (bao gồm cách thức sử dụng tương thích với việc cung cấp dịch vụ), cung cấp trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm dịch vụ của Sharecv.vn, điều hành doanh nghiệp của Sharecv.vn và liên lạc với khách hàng. Ví dụ:

When customers try, buy, use or register Business and Developer Products or request support for or professional services with those products, Sharecv.vn will collect data to provide services. that service (including service-compatible usage), provide the best experience with Sharecv.vn products, run Sharecv.vn businesses and communicate with customers. For example:

Khi khách hàng giao dịch với đại diện bán hàng của Sharecv.vn, chúng tôi sẽ thu thập tên và dữ liệu liên lạc của khách hàng cùng với thông tin về tổ chức của khách hàng để hỗ trợ giao dịch đó.

When a customer deals with a Sharecv.vn sales representative, we collect the customer's name and contact data along with the customer's organization information to support that transaction.

Khi một khách hàng tương tác với chuyên gia hỗ trợ của Sharecv.vn, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu về thiết bị và dữ liệu sử dụng hoặc các báo cáo lỗi để chẩn đoán và giải quyết sự cố.

When a customer interacts with a Sharecv.vn support specialist, we collect device and usage data or error reports to diagnose and resolve the problem

Khi khách hàng thanh toán tiền cho sản phẩm, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu liên lạc và thanh toán để xử lý khoản thanh toán đó.

When customers pay for a product, we collect contact and payment data to process that payment.

Khi gửi cho khách hàng thông tin liên lạc, Sharecv.vn sẽ sử dụng dữ liệu để cá nhân hóa nội dung thông tin liên lạc đó.

When sending customers contact information, Sharecv.vn will use the data to personalize the contact information.

Khi khách hàng tương tác với Sharecv.vn trong các dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ thu thập tên và dữ liệu liên hệ của người liên hệ được chỉ định của khách hàng và sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để thực hiện các dịch vụ họ yêu cầu.

When customers interact with Sharecv.vn in professional services, we collect the name and contact data of their designated contact person and use the information provided by the customer to perform the translation. service they requested.

Để cung cấp Dịch vụ Trực tuyến dành cho Doanh nghiệp, Sharecv.vn sẽ thu thập Dữ liệu Khách hàng, Dữ liệu về Người quản trị, Dữ liệu Thanh toán và Dữ liệu Hỗ trợ.

In order to provide Online Services for Business, Sharecv.vn will collect Customer Data, Administrator Data, Payment Data and Support Data.

Dữ liệu về Người quản trị là thông tin được cung cấp cho Sharecv.vn trong quá trình đăng ký, mua hàng hoặc quản lý Dịch vụ Trực tuyến dành cho Doanh nghiệp. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu về Người quản trị để cung cấp Dịch vụ Trực tuyến dành cho Doanh nghiệp, hoàn tất các giao dịch, cung cấp dịch vụ cho tài khoản, phát hiện và phòng ngừa gian lận, cũng như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Dữ liệu Quản trị viên bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email mà Khách hàng cung cấp, cũng như các dữ liệu sử dụng tổng hợp liên quan đến tài khoản của Khách hàng, chẳng hạn như các tính năng kiểm soát mà Khách hàng đã chọn. Dữ liệu về Người quản trị cũng bao gồm thông tin liên lạc của các đồng nghiệp và Khách hàng bè của Khách hàng nếu Khách hàng đồng ý cung cấp các thông tin đó cho Sharecv.vn chỉ nhằm mục đích gửi cho họ lời mời sử dụng các Dịch vụ Trực tuyến dành cho Doanh nghiệp; chúng tôi liên hệ với những cá nhân đó bằng các phương tiện thông tin liên lạc mà có thể bao gồm các thông tin về Khách hàng, chẳng hạn như tên và ảnh hồ sơ của Khách hàng.

Administrator Data is information provided to Sharecv.vn during the process of registering, purchasing, or managing Online Services for Business. We use Admin Data to provide Online Services for Businesses, complete transactions, provide account services, detect and prevent fraud, as well as comply with Our legal case. The Admin Data includes the name, address, phone number, email address you provide, as well as aggregate usage data related to your account, such as the control features that you have chosen. Administrator Data also includes contact information for your colleagues and friends if you agree to provide that information to Sharecv.vn solely for the purpose of sending them invitations to use Online Services. for Businesses;

Khi cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu về Người quản trị để liên hệ với Khách hàng nhằm cung cấp thông tin về tài khoản, các đăng ký, hóa đơn của Khách hàng và các bản cập nhật cho Dịch vụ Trực tuyến dành cho Doanh nghiệp, bao gồm thông tin về các tính năng mới, bảo mật hoặc các vấn đề kỹ thuật khác. Chúng tôi cũng liên lạc với Khách hàng khi nhận được các câu hỏi của bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Trực tuyến dành cho Doanh nghiệp, như được mô tả trong thỏa thuận của Khách hàng. Khách hàng không thể hủy đăng ký nhận những thông tin không phải là quảng cáo này. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với Khách hàng liên quan đến các thông tin và những mời chào về các sản phẩm và dịch vụ khác hoặc chia sẻ thông tin liên hệ của Khách hàng với các đối tác của Sharecv.vn. Khi một đối tác như vậy có các dịch vụ hoặc giải pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng hoặc để tối ưu hóa việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ Trực tuyến dành cho Doanh nghiệp, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp có giới hạn về tài khoản của tổ chức Khách hàng với đối tác đó. Sharecv.vn sẽ không chia sẻ thông tin bảo mật hoặc thông tin liên lạc của Khách hàng với đối tác được ủy quyền trừ khi chúng tôi có đủ quyền hạn để làm như vậy. Khách hàng có thể quản lý các tùy chọn liên hệ hoặc cập nhật thông tin trong hồ sơ tài khoản của mình.

When necessary, we will use the Admin Data to contact you to provide information about your accounts, subscriptions, invoices and updates to the Online Services for Businesses. This includes information about new features, security or other technical issues. We also contact you when you receive third-party questions regarding your use of Online Business Services, as described in your agreement. You cannot unsubscribe from information other than this advertisement. We may also contact you regarding information and offers about other products and services, or share your contact information with Sharecv.vn partners. When such a partner has specific services or solutions to meet your needs or to optimize your use of Online Business Services, we may share aggregate information. There is a limit to your organization's account with that partner. Sharecv.vn will not share your confidential or contact information with an authorized partner unless we have sufficient authority to do so. You can manage your contact options or update information in your account profile.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thanh toán để hoàn tất giao dịch, cũng như để phát hiện và ngăn chặn gian lận.

We use payment data to complete transactions, as well as to detect and prevent fraud.

 

11.3  Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu / How we use data

Sharecv.vn sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để cung cấp cho Khách hàng các trải nghiệm phong phú và có tính tương tác. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng dữ liệu để:

Sharecv.vn uses the data we collect to provide you with rich and interactive experiences. In particular, we use data to:

Cung cấp các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cập nhật, bảo mật và khắc phục sự cố, cũng như hỗ trợ. Việc này cũng bao gồm chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu để cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà Khách hàng yêu cầu.

Offer our products, including updates, security and troubleshooting, as well as support. This also includes sharing data when required to provide services or perform the transactions you request.

Cải thiện và phát triển các sản phẩm của chúng tôi.

Improve and develop our products.

Cá nhân hóa các sản phẩm của chúng tôi cũng như đưa ra đề xuất.

Personalize our products as well as make suggestions.

Quảng cáo và tiếp thị tới Khách hàng, bao gồm gửi thông tin khuyến mãi, nhắm mục tiêu quảng cáo và hiển thị các đề xuất có liên quan cho Khách hàng.

Advertising and marketing to you, including sending promotional information, targeting ads and showing relevant recommendations to you.

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để vận hành doanh nghiệp của mình, bao gồm phân tích hiệu suất, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phát triển lực lượng lao động và nghiên cứu.

We also use data to run our business, including performance analysis, meeting legal obligations, workforce development, and research.

Trong quá trình thực hiện các mục đích này, chúng tôi kết hợp dữ liệu đã thu thập từ các ngữ cảnh khác nhau (ví dụ: từ việc Khách hàng sử dụng hai sản phẩm Sharecv.vn) hoặc đã nhận từ các bên thứ ba để mang lại cho Khách hàng trải nghiệm liền mạch, nhất quán và được cá nhân hóa hơn nữa, để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt và phục vụ cho các mục đích hợp pháp khác.

In carrying out these purposes, we combine data collected from different contexts (for example, from your use of two Sharecv.vnproducts) or received from third parties to bring about giving you a more seamless, consistent and personalized experience, to make informed business decisions and serve other legitimate purposes.

Quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi cho các mục đích này bao gồm các phương pháp xử lý tự động và thủ công (con người). Các phương pháp tự động của chúng tôi thường có liên quan đến và được hỗ trợ bởi phương pháp thủ công. Ví dụ: các phương pháp tự động của chúng tôi bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), đây là một tập hợp các công nghệ giúp máy tính nhận biết, học tập, suy luận và hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định để giải quyết các vấn đề tương tự như con người. Để xây dựng, huấn luyện và cải thiện độ chính xác của các phương pháp xử lý tự động của mình (bao gồm AI), chúng tôi tiến hành đánh giá thủ công một số dự đoán và kết luận mà các phương pháp tự động tạo ra so với dữ liệu cơ bản do các dự đoán và suy luận đã tạo ra.

Our personal data processing for these purposes includes automated and manual methods (human). Our automated methods are often related to and supported by manual methods. For example, our automated methods include artificial intelligence (AI), which is a collection of technologies that help computers identify, learn, infer and assist in decision making to solve the same problems as humans. In order to build, train and improve the accuracy of our automated processing methods (including AI), we conduct a manual review of some of the predictions and conclusions that automated methods generate. out compared to the underlying data generated by predictions and inference.

Khi xử lý dữ liệu cá nhân về Khách hàng, chúng tôi sẽ xử lý theo sự chấp thuận của Khách hàng và/ hoặc theo yêu cầu để cung cấp các sản phẩm Khách hàng sử dụng, điều hành doanh nghiệp của chúng tôi, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và theo hợp đồng, bảo vệ tính bảo mật của các hệ thống và khách hàng của chúng tôi hoặc đáp ứng các lợi ích hợp pháp khác của Sharecv.vn như được mô tả trong mục này và mục Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu của điều khoản về quyền riêng tư này. 

When processing personal data about you, we will process it according to your consent and / or as required to provide the products you use, operate our business, meet your obligations. legal and contractual, protect the confidentiality of our systems and customers, or meet other Sharecv.vn legitimate interests as described in this section and the Reasons we share data individuals  of this privacy statement.

Thông tin thêm về mục đích của việc xử lý dữ liệu:

More information about the purpose of data processing:

Cung cấp các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để vận hành các sản phẩm của mình đồng thời cung cấp cho Khách hàng các trải nghiệm phong phú và có tính tương tác. 

Offer our products. We use data to operate our products and provide you with rich and interactive experiences.

Cải tiến sản phẩm. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để liên tục cải tiến các sản phẩm của mình, bao gồm cả thêm các tính năng hoặc khả năng mới. 

Product improvement. We use data to continually improve our products, including adding new features or capabilities. 

Cá nhân hóa. Nhiều sản phẩm bao gồm các tính năng được cá nhân hóa, chẳng hạn như các đề xuất giúp nâng cao năng suất và trải nghiệm của Khách hàng Các tính năng này sử dụng các quy trình tự động để điều chỉnh các trải nghiệm sản phẩm của Khách hàng dựa trên dữ liệu chúng tôi có về Khách hàng, chẳng hạn như các suy luận mà chúng tôi đưa ra về Khách hàng và việc Khách hàng sử dụng sản phẩm, hoạt động, nhu cầu và vị trí của Khách hàng

Personalized. Many products include personalized features, such as suggestions to enhance your productivity and experience. These features use automated processes to tailor your product experiences. based on data we have about you, such as the inferences we make about you and your use of your products, activities, needs and location.

Kích hoạt sản phẩm. Chúng tôi sử dụng dữ liệu—chẳng hạn như loại thiết bị và ứng dụng, vị trí, mã định danh duy nhất của thiết bị, ứng dụng, mạng và gói đăng ký—để kích hoạt các sản phẩm cần được kích hoạt.

Product activation. We use data — such as device type and application, location, device's unique identifier, application, network, and subscription — to activate products that need to be activated.

Phát triển sản phẩm. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển các sản phẩm mới. Ví dụ: chúng tôi sử dụng dữ liệu, thường là dữ liệu chưa xác định, để hiểu rõ hơn các nhu cầu về tính toán và năng suất của khách hàng, điều này có thể định hình việc phát triển các sản phẩm mới.

Product development. We use the data to develop new products. For example, we use data, usually unidentified data, to better understand our customers' computing and productivity needs, which can shape the development of new products.

Hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để khắc phục sự cố và chẩn đoán sự cố đối với sản phẩm, đồng thời cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng khác.

Customer support. We use data to troubleshoot and diagnose problems with products, and to provide other customer care and support services.

Giúp bảo mật và khắc phục sự cố. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để giúp bảo mật và khắc phục sự cố với các sản phẩm của mình. Điều này bao gồm sử dụng dữ liệu để bảo vệ tính bảo mật và an toàn cho sản phẩm của chúng tôi và khách hàng, phát hiện phần mềm có hại và các hoạt động có hại, khắc phục các sự cố về khả năng tương thích và hiệu suất để giúp khách hàng tận dụng tối đa trải nghiệm của họ cũng như thông báo cho khách hàng về các bản cập nhật cho các sản phẩm của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các hệ thống tự động để phát hiện các vấn đề bảo mật và an toàn.

Help security and troubleshooting. We use data to help secure and troubleshoot our products. This includes using data to protect the security and safety of our products and our customers, detecting malware and harmful activities, and fixing compatibility issues. and performance to help customers make the most of their experience, as well as inform customers about updates to our products. This may include the use of automated systems to detect security and safety issues.

An toàn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để bảo vệ sự an toàn của sản phẩm và khách hàng của chúng tôi.

Safe. We use data to protect the safety of our products and customers.

Bản cập nhật. Chúng tôi sử dụng dữ liệu đã thu thập để phát triển các bản cập nhật sản phẩm và các bản vá bảo mật. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin về khả năng của thiết bị, chẳng hạn như vùng nhớ trống, để cung cấp cho Khách hàng bản cập nhật phần mềm hoặc bản vá bảo mật. Mục đích của các bản cập nhật và bản vá là tối đa hóa trải nghiệm của Khách hàng với các sản phẩm của chúng tôi, giúp Khách hàng bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của mình, cung cấp các tính năng mới và đảm bảo thiết bị của Khách hàng sẵn sàng xử lý các bản cập nhật đó.

Updates. We use the collected data to develop product updates and security patches. For example, we may use information about device capabilities, such as free space, to provide you with software updates or security patches. The purpose of updates and patches is to maximize your experience with our products, help you protect your data privacy and security, provide new features and ensure Your device is ready to handle those updates.

Thông tin khuyến mãi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu đã thu thập để cung cấp thông tin khuyến mãi. Khách hàng có thể đăng ký nhận gói đăng ký email và chọn xem Khách hàng muốn nhận thông tin quảng cáo từ Sharecv.vn qua email, SMS, thư bưu điện hay điện thoại.

Promotion Information. We use the collected data to provide promotional information. You can sign up for email subscriptions and choose whether you want to receive advertising information from Sharecv.vn via email, SMS, postal mail or phone.

Đề xuất có liên quan. GrabTalent sử dụng dữ liệu để cung cấp cho Khách hàng thông tin có giá trị và có liên quan về các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để dự đoán thông tin sẽ thú vị nhất và phù hợp với Khách hàng nhất, đồng thời cung cấp các thông tin đó cho Khách hàng theo nhiều cách khác nhau.

Relevant suggestions. GrabTalent uses data to provide you with valuable and relevant information about our products. We analyze data from a variety of sources to predict which information will be most interesting and relevant to you, and provide that information to you in a variety of ways. 

Quảng cáo. Sharecv.vn không sử dụng nội dung Khách hàng viết trong email, cuộc trò chuyện hoặc thư thoại hoặc tài liệu, ảnh hay các tệp cá nhân khác để nhắm mục tiêu quảng cáo đến Khách hàng. Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được thông qua các tương tác với Khách hàng, thông qua một số sản phẩm của chúng tôi và trên các thuộc tính web bên thứ ba để quảng cáo trong các sản phẩm của chúng tôi và trên các thuộc tính của bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng các quy trình tự động để giúp làm cho quảng cáo phù hợp hơn cho Khách hàng. 

Advertisement. Sharecv.vn does not use the content you write in emails, chats, video calls or voicemails or documents, photos or other personal files to target ads to you. We use data collected through interactions with you, through some of our products and on third party web properties to advertise in our products and on properties third party. We may use automated processes to help make advertising more suitable for you.

Giao dịch thương mại. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để thực hiện các giao dịch của Khách hàng với chúng tôi.

Commercial transactions. We use data to make your transactions with us

Hoạt động kinh doanh và báo cáo. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phân tích hoạt động của chúng tôi và thực hiện nghiệp vụ thông minh. Điều này cho phép chúng tôi đưa ra quyết định sáng suốt và báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Business operations and reporting. We use data to analyze our operations and perform business intelligence. This allows us to make informed decisions and report on our business results.

Bảo vệ quyền và tài sản. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát hiện và phòng ngừa gian lận, giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận và bảo vệ tài sản của chúng tôi.

Protection of rights and property. We use data to detect and prevent fraud, resolve disputes, enforce agreements, and protect our assets.

Tuân thủ pháp lý. Chúng tôi xử lý dữ liệu để tuân thủ pháp luật.

Compliance with the law. We process data to comply with the law

Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu/ The reason we share data

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân khi có sự chấp thuận của Khách hàng hoặc khi cần thiết để hoàn tất bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào mà Khách hàng đã yêu cầu hoặc cho phép. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ nội dung của Khách hàng cho các bên thứ ba khi Khách hàng yêu cầu chúng tôi thực hiện như vậy.

We share personal data with your consent or when necessary to complete any transaction or provide any product that you have requested or authorized. For example, we share your content to third parties when you ask us to do so.

Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân giữa các công ty con và chi nhánh do Sharecv.vn kiểm soát. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp hoặc các đại lý hoạt động nhân danh chúng tôi vì các mục đích được mô tả trong điều khoản này. Ví dụ: các công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc trợ giúp việc bảo vệ và bảo mật cho các hệ thống và dịch vụ của chúng tôi có thể cần truy cập dữ liệu cá nhân để cung cấp các chức năng này. Trong những trường hợp như vậy, các công ty này phải tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư của dữ liệu và các yêu cầu bảo mật và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân mà họ nhận được từ chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân trong giao dịch của công ty, chẳng hạn như sáp nhập hoặc bán tài sản.

In addition, we share personal data between subsidiaries and affiliates controlled by Sharecv.vn. We also share personal data with suppliers or agents acting on our behalf for the purposes described in this clause. For example, companies we hire to provide customer support services or to help protect and secure our systems and services may need to access personal data to provide these functions. In such cases, these companies must comply with data privacy and security requirements and are not allowed to use the personal data they receive from us for any any other purpose. We may also disclose personal data in company transactions, such as mergers or sales of assets.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ giữ lại, truy cập, chuyển nhượng, tiết lộ và lưu giữ dữ liệu cá nhân, bao gồm cả nội dung của Khách hàng, khi chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng điều đó là cần thiết để đáp ứng các nội dung sau:

Finally, we will retain, access, transfer, disclose and retain personal data, including your content, when we have good reason to believe that it is necessary to meet the following:

Tuân thủ luật hiện hành hoặc đáp ứng quy trình pháp lý hợp lệ, bao gồm các cơ quan thi hành luật pháp hoặc các cơ quan khác của chính phủ.

Comply with applicable law or meet valid legal process, including law enforcement or other government agencies.

Bảo vệ khách hàng của chúng tôi ví dụ: để ngăn chặn spam hoặc các thủ đoạn lừa gạt những người sử dụng sản phẩm của chúng tôi hoặc để giúp ngăn chặn tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng đối với bất kỳ ai.

Protecting our customers, for example, to prevent spam or frauds that trick people use our products or to help prevent death or serious injury to anyone.

Vận hành và duy trì tính bảo mật cho sản phẩm của chúng tôi, bao gồm ngăn chặn hoặc dừng một cuộc tấn công vào hệ thống máy tính hoặc mạng lưới của chúng tôi.

Operate and maintain the security of our products, including preventing or stopping an attack on our computer system or network.

Bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Sharecv.vn, bao gồm việc thực thi các điều khoản điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ—tuy nhiên, nếu chúng tôi nhận được thông tin cho biết có ai đó đang sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để buôn bán tài sản hữu hình hoặc sở hữu trí tuệ lấy cắp từ Sharecv.vn, chúng tôi sẽ không tự mình điều tra nội dung riêng tư của khách hàng, mà chúng tôi có thể chuyển vấn đề này cho cơ quan thực thi pháp luật.

Protecting the rights or property of GrabTalent, including enforcing terms governing the use of the service — however, if we receive information indicating someone is using our services to trade in tangible or intellectual property stolen from GrabTalent, we will not investigate consumer privacy, but we may escalate the matter to law enforcement.

Lưu ý rằng một số sản phẩm của chúng tôi có chứa liên kết dẫn tới hoặc cho phép Khách hàng truy cập vào các sản phẩm của bên thứ ba có biện pháp bảo vệ quyền riêng tư khác với Sharecv.vn. Nếu Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ sản phẩm nào trong số đó, dữ liệu của Khách hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của các chính sách về quyền riêng tư của sản phẩm đó.

Note that some of our products contain links that lead to or allow you to access third-party products that have different privacy protections with GrabTalent. If you provide personal data for any of these products, your data will be governed by that product's privacy policies.

12. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM/ DISCLAIMER

Sharecv.vn cam kết nỗ lực để giới thiệu Ứng viên phù hợp nhất cho Khách Hàng. Sharecv.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cẩu thả, không trung thực, hành vi sai trái hoặc thiếu kỹ năng của bất kỳ Ứng viên nào. Thẩm định trước khi tuyển chọn Ứng viên là nghĩa vụ của Khách Hàng, và Khách Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc lựa chọn cuối cùng.

Sharecv.vn is committed to recommending the most suitable Candidates for the Client. Sharecv.vnis not responsible for any negligence, dishonesty, misconduct or lack of skills of any Candidates. Pre-selection is the obligation of Client, and Client is fully responsible for the final selection.